Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SOPOTYOGA

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: SOPOT YOGA KAROLINA GRÖNING z siedzibą w Sopocie (81-764), przy ul. Morskiej 11a/1, NIP 5842365012, prowadząca serwis internetowy www.sopotyoga.pl (dalej: Serwis). W sprawach dot. przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Administratorem listownie (na adres wyżej wskazany) lub mailowo (info@sopotyoga.pl), z dopiskiem RODO.

Przetwarzanie danych oraz jego zakres

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (tzw. RODO). Dane te są przetwarzane za pomocą odpowiednich środków technicznych i/lub organizacyjnych, w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkownika, w tym ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.  Administrator, w ramach usług świadczonych przez Serwis,  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, m.in. w poszczególnych zakresach:

 • przy rejestracji Konta Użytkownika – imię i nazwisko, e-mail,
 • przy zapisywaniu się do newslettera – imię i nazwisko, e-mail,
 • przy zawieraniu transakcji, w celu umożliwienia zawarcia umowy Sprzedaży usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu oraz w celu jej wykonania – imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gosp., NIP,
 • przy rejestracji na zajęcia online i stacjonarne oraz przy zarządzaniu rezerwacjami – imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu komórkowego,
 • przy obsłudze Użytkownika – a) w przypadku Użytkownika kontaktującego się z Administratorem przez formularz kontaktowy – imię i nazwisko, adres e-mail, b) w przypadku zarejestrowanego Użytkownika, korzystającego z usług oferowany przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gosp., NIP (dane niezbędne do prowadzenia komunikacji, dobrowolnie uzupełnione o dane osobowe w Koncie Użytkownika),
 • w celach marketingowych Administratora (informowanie o produktach oferowanych przez Administratora użytkownikom Serwisu) – imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu komórkowego,
 • przy świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu, w uzasadnionym interesie Administratora lub podmiotów trzecich – adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.

Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

 • zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika,
 • umożliwienie dostępu do usług świadczonych przez Administratora,
 • rejestracji sprzedaży produktów i usług kupionych przez Użytkownika,
 • umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji zakupu Usług,
 • umożliwienie pełnego korzystania z oferowanych przez Serwis Usług, w tym dokonania rezerwacji miejsca na zajęcia online i stacjonarne, zarządzania rezerwacjami,
 • zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
 • kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika,
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów Administratora,
 • przeprowadzanie badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonowania Serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających Serwis,
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • obsługa reklamacji Użytkowników, reagowanie na pytania, skargi i sugestie Użytkowników,
 • kontakt z Użytkownikiem poprzez formularz kontaktowy,
 • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • statystycznych,
 • księgowych,
 • archiwizacyjnych,
 • zapewnienie rozliczalności.

Udostępnianie danych

Administrator danych dba o poufność udostępnionych danych. Dane te mogą być przekazywane tylko podmiotom, które na podstawie wiążącej ich z Administratorem umowy, są uprawnione do dostępu do danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich celu – odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail, obsługująca Administratora kancelarie prawne i biura księgowe, a także firmy dostarczające i serwisujące systemy rejestracji Użytkowników Serwisu czy umożliwiające płatności online. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
Dane osobowe Użytkowników są częściowo przetwarzane za pośrednictwem zewnętrznego systemu do obsługi obiektów sportowych eFitness, dostarczanego przez eFitness Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań. Administrator posiada osobne konto w ww. systemie, dedykowane obsłudze Użytkowników Serwisu. Zgodnie z umową z dostawcą systemu eFitness Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie obsługi i utrzymania systemu do zarządzania danymi Użytkowników Serwisu. Użytkownik przekazując dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie za pośrednictwem systemu eFitness.
Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.
Poza tym Administrator może być zobowiązany do przekazania danych osobowych organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami czy postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa, w tym zwalczaniu naruszeń Regulaminu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika przez okres wiążącej go z Użytkownikiem umowy lub wykonania usługi. Dane te będą przechowywane przez czas niezbędny dla zapewnienia ochrony praw Użytkownika, wynikających z zawartej z Administratorem umowy i przysługujących w związku z tym praw Administratora (okres przedawnienia), przez czas roszczeń odszkodowawczych (ochrony ubezpieczeniowej) oraz przez czas, w którym obowiązek ich przechowywania nakładają na Administratora właściwe przepisy prawa (np. przepisy rachunkowe). Dane przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez okres istnienia uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik skorzysta ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tych celach. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. Administrator dołoży wszelkich starań, aby od momentu wycofania zgody przez Użytkownika, wszelkie dane nią objęte, zostały usunięte z baz Administratora niezwłocznie – jednakże w każdym przypadku nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca.

Uprawnienia Użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz przenieść swoje dane do innego administratora danych. Przysługuje mu także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (tj. przed jej wycofaniem).
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może powodować, że wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np.: możliwość rejestracji Konta, rejestracji na zajęcia, składania zamówień, kontaktu z Administratorem).
W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzieli Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z jego żądaniem. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat, jednak zgodnie z postanowieniami RODO, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, żądania ewidentnie nieuzasadnionego czy też żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie i jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.
Jeśli Użytkownik uzna, że Administrator dokonał naruszenia zasad zgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.