Regulamin serwisu internetowego

Regulamin Serwisu Internetowego SopotYoga

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Karolinę Gröning, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SOPOT YOGA KAROLINA GRÖNING z siedzibą w Sopocie, w obszarze domeny internetowej i za pośrednictwem serwisu internetowego www.sopotyoga.pl zwanego dalej: „Serwisem” lub „Serwisem Internetowym”.

 • 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Usługodawca – Karolina Gröning, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SOPOT YOGA KAROLINA GRÖNING z siedzibą w Sopocie (81-764), przy ul. Morskiej 11a/1, NIP 5842365012, REGON  381702020, e-mail info@sopotyoga.pl, będąca jednocześnie administratorem i właścicielem Serwisu.
Użytkownik – podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
Konsument – Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 k.c.).
Regulamin – niniejszy Regulamin, udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
Serwis – Serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim dostępny w sieci Internet pod adresem www.sopotyoga.pl, umożliwiający Usługodawcy oferowanie bezpłatnych i odpłatnych Usług.
Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.sopotyoga.pl
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Stronami za pośrednictwem Serwisu.
Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Dane Kontaktowe Użytkownika – dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
Konto Użytkownika – panel służący do zarządzania Danymi Kontaktowymi Użytkownika oraz Dostępami, dostępny w Serwisu, pod warunkiem dokonania przez Użytkownika Rejestracji i logowania do Serwisu.
Rejestracja – utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego, znajdującego się w Serwisie, umożliwiające korzystanie przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w szczególności nagranie video kursu jogi, lekcji jogi, kursu medytacji, lekcji medytacji, także zajęcia jogi czy medytacji online.
Dostęp – usługa odpłatna, umożliwiająca zarejestrowanemu i zalogowanemu Użytkownikowi dostęp do opłaconych przez niego Treści cyfrowych, udostępnianych w ramach Serwisu.

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Podane w Serwisie informacje o Usługach, w szczególności ich opisy oraz ceny są zaproszeniem Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy i nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji odpłatne i nieodpłatne usługi, wskazane w § 4 i § 5 Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 6. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 7. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym nagrania, elementy graficzne, znaki towarowe, logotypy, teksty) zamieszczone w Serwisie, jak również domena internetowa Serwisu, są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli i są przedmiotem ochrony praw autorskich. Wykorzystywanie ich bez zgody Usługodawcy jest nielegalne i zabronione.
 • 3. Warunki korzystania z Serwisu. Rejestracja
 1. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do Konta Użytkownika przed osobami nieuprawnionymi i nie wolno mu udostępniać hasła osobom trzecim. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Bez uprzedniej, wyraźniej zgody Usługodawcy nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby jakikolwiek interes Usługodawcy, w szczególności do rozpowszechniania czy wprowadzania do obrotu Treści cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę, ich publikacji, dystrybucji, powielania czy jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania, ani w całości ani we fragmentach, w jakiejkolwiek formie i zakresie.
 6. W celu utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz dokonanie Rejestracji.
 7. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala swój indywidualny login i hasło.
 8. W trakcie wypełniania rejestracji, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym maila z linkiem, który należy aktywować w celu potwierdzenia Rejestracji lub maila z hasłem tymczasowym do Konta. Z chwilą aktywowania w/w linka lub z chwilą pierwszego logowania (w zależności od tego co nastąpi pierwsze) zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika (w tym do zarządzania swoimi danymi) oraz do usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika (w tym do opłaconych Treści cyfrowych). W celu korzystania z Konta Użytkownika wymagane jest zalogowanie przy użyciu hasła.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz zakazane jest wykorzystywanie Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, w tym Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • 4. Usługi nieodpłatne
 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji następujące Usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Użytkownika,
  2. Formularz kontaktowy,
  3. Newsletter
 2. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.
 3. Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika świadczona jest przez czas nieoznaczony, od momentu Rejestracji Konta Użytkownika. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może samodzielnie, w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto Użytkownika albo zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia tego Konta.
 4. Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna – np. Użytkownik może dokonywać poprzez Konto Użytkownika rezerwacji na zajęcia stacjonarne w Studio Sopot Yoga, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym do Treści cyfrowych, wymaga opłacenia Dostępu. Usługodawca może postanowić, aby niektóre Treści cyfrowe były dostępne stale lub czasowo nieodpłatnie dla zarejestrowanych Użytkowników, jednak nie może to stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
 5. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika lub zablokowania Użytkownikowi dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w tym Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Użytkownik podczas Rejestracji w Serwisie lub dokonując płatności za Usługi odpłatne podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, gdy korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu, gdy korzysta z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub dla Usługodawcy, a także gdy udostępniania Usługi osobom trzecim bez uprzedniej, wyraźnej zgody Usługodawcy.
 6. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu przez Użytkownika za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia formularz udostępniony w Serwisie i przesyła go drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu.
 7. Rezygnacja z Usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdym czasie, bez podania przyczyny i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości zawierających informacje handlowe i oferty dotyczące usług Użytkownika. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę w Serwisie.
 9. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdym czasie, bez podania przyczyny – Użytkownik może samodzielnie wypisać się z subskrypcji poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji rezygnacji z Usługi Newsletera w Koncie użytkownika albo może użyć linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.
 • 5. Usługi odpłatne
 1. Użytkownik może przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę przyjąć za pośrednictwem Serwisu ofertę Usługodawcy na Usługi odpłatne świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik przed wyborem Usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie i wariantach usługi odpłatnej.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na Usługę odpłatną poprzez kliknięcie ikonki „uzyskaj dostęp” / „opłać zajęcia”.
 4. Aktywacja Usługi odpłatnej dokonana zostanie niezwłocznie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności Usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji Usługi i oznacza rozpoczęcie świadczenia Usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 5. Umowa Usługi odpłatnej zostaje rozwiązana automatycznie po upływie czasu na jaki usługa została aktywowana.
 6. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji następujące Usługi odpłatne:
  1. Dostęp.
 7. Usługa Dostęp polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania przez określony czas z Treści cyfrowych, udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie, pod warunkiem dokonania przez Użytkownika płatności za wybraną opcję Usługi.
 8. Niezależnie od sytuacji określonej w § 5 pkt 5 Regulaminu Usługa Dostęp może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez dezaktywowanie w Koncie Użytkownika możliwości korzystania z opłaconego Dostępu, jednak w takim wypadku Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej za dany Dostęp płatności.
 9. Przed zawarciem Umowy o świadczenie Usługi odpłatnej Użytkownik – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi – może wyrazić zgodę, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi odpłatnej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są Treści cyfrowe, Użytkownik przed przyjęciem oferty, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi.
 10. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto, podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT, zgodny z aktualnymi stawkami podatkowymi.
 11. Dokonanie płatności z tytułu zakupu w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisu Blue Media lub PayPal.
 12. Po dokonaniu zakupu zamówionych Usług odpłatnych Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail, zawarty w Danych Kontaktowych Użytkownika, potwierdzenie zakupu wraz z fakturą w wersji elektronicznej. Warunkiem otrzymania faktury na dane firmowe Użytkownika jest wpisanie odpowiednich danych firmowych w formularzu zmówienia przed dokonaniem płatności za daną Usługę.
 13. Opłacenie ceny za wybraną Usługę odpłatną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika, iż został on poinformowany o tym, że ćwiczenia fizyczne i/lub oddechowe, zawarte w poszczególnych lekcjach/kursach jogi i medytacji są ćwiczeniami poglądowymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców i nie zostały przygotowane w oparciu o indywidualne potrzeby Użytkownika, dlatego Użytkownik zobowiązany jest wykonywać je wyłącznie na własną odpowiedzialność i dostosować intensywność i rodzaj ćwiczeń do swojego stanu zdrowia oraz aktualnej kondycji fizycznej i samopoczucia. Usługodawca zaleca, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Użytkownik przed skorzystaniem z usługi skonsultował on z właściwym lekarzem wpływ tych ćwiczeń na stan zdrowia Użytkownika, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie wykonywania ćwiczeń, ćwiczący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń.
 • 6. Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje można składać listownie lub e-mailowo na adres odpowiednio pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne i kontaktowe Użytkownika. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • 7.  Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument, który zawarł Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć listownie lub e-mailowo na adres odpowiednio pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy, wskazany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle drogą elektroniczną Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:
  1. o dostarczanie Usług i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy,
  2. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgoda Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy,
  3. sprzedaży nagrań audio i / lub wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  4. o dostarczanie świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • 8. Postanowienia uzupełniające
 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza ich prawa, zasady uczciwej konkurencji czy tajemnicę chronioną prawem, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
 2. W przypadku Umów zawieranych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do przypadków umyślnego wyrządzenia im szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych przez nich strat.
 • 9. Ochrona danych osobowych
 1. Usługodawca jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych mu przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym, w szczególności na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych i ofert dotyczących jego usług.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Osobom, których dane zostały przez Usługodawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail: info@sopotyoga.pl.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników uregulowane zostały w Polityce prywatności umieszczonej w Serwisie.
 • 10. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Konsumenta, wynikających z przepisów prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w Serwisie nie później niż w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz Usługodawca dodatkowo wysyła e-maila na Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, Strony powinny dążyć do rozwiązania sporu polubownie. Spory pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem, których nie uda się rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, zostaną poddane sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu, tj. z dniem 08.06.2020 r.